Jeugdzorg Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe regelt de jeugdzorg, voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die dat nodig hebben.  Dat is in de Jeugdwet vastgelegd. Om dat goed te kunnen doen, is een sterk netwerk rondom jeugdigen belangrijk. In dat netwerk werken kinderopvangorganisaties, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijn, maatschappelijk werk, zorgaanbieders en gemeente intensief samen. De gemeente selecteert periodiek welke aanbieders zorg mogen leveren. Vervolgens maken ze met deze zorgaanbieders afspraken over hoe de zorg wordt ingekocht, gefactureerd en verantwoord. In 2017 ontvingen in de gemeente Overbetuwe 1 410 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp.
Contact: De gemeente afdeling Sociaal Domein kunt van maandag tot en met vrijdag 08.30 – 13.00 uur  bellen: 14 0481,  team jeugd(hulp)
Uitgebreide Informatie over hulp en zorg jeugd vindt u op de website van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kinderen met een beperking of chronische aandoening hebben recht op onderwijs dat bij hen past, zo nodig met extra ondersteuning of hulpmiddelen. Het is belangrijk dat ouders een vrije keuze kunnen maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

In de folder ‘Het Past‘ presenteren de SBO- en SO-scholen het onderwijsaanbod binnen de verschillende scholen.
De Vlinderboom  is een school voor Speciaal Basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met 2 locaties te weten in Bemmel en Elst. Voor leerlingen die om cognitieve of sociaal-emotionele redenen niet in staat zijn het onderwijs binnen de reguliere basisschool te volgen.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Het OBC lyceum in Elst biedt passend vervolgonderwijs
In Arnhem en Nijmegen zijn op meerdere niveaus scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Scholieren die passend onderwijs nodig hebben
De nieuwe wet Passend Onderwijs zorgt dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen de school zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt Ouders&Onderwijs, telefoonnummer 0800-5010.  Of kijk voor informatie over passend onderwijs op de site van  regelhulp   

Leerlingenvervoer
Als een kind niet zelfstandig naar school kan, is er de regeling leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan een kind hier ook gebruik van maken, omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of een kind recht heeft op leerlingenvervoer. Ouders kunnen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.  De vervoerder (2019)  is Willemsen-de Koning. Meer info vindt u op de site van de gemeente Overbetuwe . Of mail naar leerlingenvervoer@overbetuwe.nl.

NSGK

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
In1school zet zich in voor het recht op inclusief onderwijs, onder andere door schendingen aan te vechten voor de rechter. Op de website van In1school is veel informatie te vinden over inclusief onderwijs.
Handicap + studie is een expertisecentrum dat hogescholen en universiteiten helpt bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.
Samen naar School helpt bij de oprichting van speciale klassen voor kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking binnen een reguliere school. Samen naar School is een initiatief van NSGK.
Kijk op NSGK.nl

Andere items jeugd

Op deze site kunt u meer info vinden over :

* Scholen voorlichtingsproject SGO
*Speeltuinen
*Sport
*Wmo
*Toegankelijkheid gebouwen en woning,
*Hulpmiddelen  (rolstoel, aangepaste fiets, aangepast speelgoed etc) ,
*Columns ouders
* PGB
* Columns van ouders