Doelstellingen

De Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe is gespreks- en overlegpartner voor menden met een beperking binnen de gemeente Overbetuwe. De SGO wijst de gemeente en organisaties op zaken die de integratie van gehandicapten in de samenleving belemmeren. Uitgangspunt is dat iedereen volwaardig aan het maatschappelijk leven deel moet kunnen nemen.
De gemeente Overbetuwe bestaat uit 11 kernen: Andelst, Driel, Elst, Herveld, Heteren, Valburg, Zetten, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Hemmen en Randwijk

Contact: Secretaris       e-mail secretaris@sgo-overbetuwe.nl

Beleidsvelden 

*Het hele beleidsplan vindt u hier: Beleid

De SGO vindt in elk veld belangrijk dat:

1.Lokale democratie – participatie van alle inwoners, ook die met een beperking 

 • Sociale kernteams, wijkplatforms en Dorpsraden zich bewust zijn van mensen met een beperking als inwoners van hun wijk en hen actief betrekken bij het opstellen van de wijk-omgevingsplannen
 • de teams beschikken over basiskennis van (het belang van) toegankelijkheid van de leefomgeving
 • Inwoners goed geïnformeerd worden over projecten en activiteiten in de wijk of het dorp
 • Locaties voor bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk zijn en ondersteuning beschikbaar is

2.Inkoopbeleid – kwaliteit van de zorg

 • er voldoende keuzevrijheid is in zorgaanbieders én leveranciers
 • cliënten betrokken worden bij het opstellen van de kwaliteitseisen en de uitvoering van bijvoorbeeld het vervoer.
 • het budget toereikend is, zodat wijkteams en leveranciers sturen op kwaliteit in plaats van financiën (denk aan service, wachttijden, deskundigheid personeel)
 • de klachtafhandeling en toetsing klanttevredenheid onafhankelijk geregeld is, en zodanig dat klachten van cliënten daadwerkelijk leiden tot verbetering van de uitvoeringspraktijk

3.Gelijke behandeling

 • consulenten over voldoende kennis (kunnen) beschikken om tot goed maatwerk te komen
 • gebruik gemaakt wordt van de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en externe adviezen van gespecialiseerde deskundigen (ergotherapeut, fysiotherapeut, medisch specialist)
 • het voor de inwoner en zijn omgeving duidelijk is welke zorg wordt toegekend en op welke gronden, waarvoor een goed verslag met een duidelijke motivering van het besluit of een automatische beschikking nodig is
 • voor de meer technische zaken een deskundige backoffice beschikbaar is
 • er keuzevrijheid wordt geboden in het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning

4.Inkomen – compensatie meerkosten

 • de middelen die vanuit het Rijk bedoeld zijn voor de compensatie van meerkosten ook daarvoor bestemd blijven en niet naar andere posten worden overgeheveld
 • de gemeente zich inspant criteria om de compensatiemaatregelen zodanig te formuleren dat de beoogde doelgroep optimaal wordt bereikt
 • de gemeente bewaakt dat nieuw beleid niet leidt tot een verdere stapeling van kosten, of dat deze voldoende gecompenseerd worden, en dat eigen bijdrages zo laag mogelijk gehouden worden
 • ook wordt gekeken naar compensatie van meerkosten boven een bepaalde inkomensgrens

5.Toegang tot informatie

 • informatie over activiteiten, projecten, wijzigingen via verschillende kanalen (nieuwsbrief, apps, informatieavonden, etc) wordt aangeboden, zodat het alle doelgroepen bereikt
 • informatie (zowel digitaal als op schrift) voor iedereen beschikbaar, begrijpelijk en toegankelijk is

6.Arbeidsparticipatie

 • de gemeente een actieve houding aanneemt ten aanzien van vraag en aanbod bij beschut werk
 • ondersteuning bij arbeidsparticipatie voor alle doelgroepen, dus ook hoger opgeleiden, beschikbaar is
 • er voldoende beschutte werkplekken worden gecreëerd, met mogelijkheden voor ontwikkeling
 • er maatwerk wordt geleverd bij de matching van de beschikbare profielen en personen, waarbij iemands beperking voldoende wordt meegenomen en gecompenseerd, zonder dat dit geheel ten koste gaat van persoonlijke interesses.

7.Wonen

 • er voldoende rolstoelwoningen beschikbaar zijn in wijken waar inwoners veilig en dichtbij de voorzieningen kunnen wonen
 • ook inwoners die niet hoeven te verhuizen, maar dit wel graag willen, in aanmerking kunnen komen voor een woning en woningaanpassingen
 • er voor mensen die vanuit een beschermd wonen instelling extramuraliseren voldoende keuzevrijheid in woningen en wijk wordt gerealiseerd
 • de gemeente actief meedenkt over oplossingen in complexe situaties
 • er een deskundige backoffice is met kennis over verhuisindicaties, woningaanpassingen etc
 • er voldoende ondersteuning thuis en in de wijk beschikbaar is om zelfstandig te kunnen wonen
 • er aandacht is voor (brand)veiligheid in huis, voorlichting en hulp bij rampen en calamiteiten
 • bij nieuwbouw en renovatie aandacht is voor voldoende geluidsisolatie voor mensen met een zintuigelijke overgevoeligheid (denk aan autismevriendelijk bouwen)

8.Mobiliteit

 • openbaar vervoer toegankelijk is en beschikbaar blijft, zodat ook mensen met een beperking kunnen reizen wanneer zij dat willen
 • aanvullend vervoer (AVAN) als vangnet beschikbaar blijft tegen een betaalbaar OV-tarief, ook voor degenen die met het OV kunnen reizen
 • inwoners die (bijna) volledig afhankelijk zijn van AVAN weer een onbeperkt kilometerbudget krijgen. Het is in strijd met het uitgangspunt van het VN-verdrag wanneer mensen minder gaan participeren, omdat het vervoer te duur wordt
 • dat de inwoner zelf de regie heeft of hij in staat is met de bus te reizen of de regiotaxi nodig heeft

9.Gezondheid

 • stress vermindert wordt door eenvoudige processen bij het aanvragen van voorzieningen; duidelijke informatie over procedures; geen korte indicaties door het wijkteam en onnodige herkeuringen
 • bewegen gestimuleerd wordt door sporten, goede sportfysio en actieve hulpmiddelen (actieve rolstoelen, fietsen, tandems)

10.Inclusief beleid

 • een lokale inclusie agenda wordt opgesteld om inclusief beleid te bevorderen en te monitoren
 • een ambtenaar wordt aangesteld die beleid toetst op inclusie
 • de doelgroep actief wordt betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van plannen (nothing about us, without us)
 • toegankelijkheidseisen worden opgenomen in het vergunningenbeleid • locaties voor ontmoeting en informatie toegankelijk zijn voor iedereen
 • medewerkers worden geschoold hoe om te gaan met alle doelgroepen (denk ook aan inwoners die moeilijk spreken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid)
 • de gemeente een actieve bijdrage levert aan de denkomslag in de samenleving die noodzakelijk is om tot een inclusieve samenleving te komen

Overbetuwe

Februari 2018