Focus op aandachtsgebieden

Zoals bekend hebben de Nederlandse regering en de tweede kamer het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking geratificeerd. De inclusieve samenleving komt hierdoor een stukje dichterbij ofwel in gewone mensentaal: mensen met een beperking moeten meer volwaardig mee kunnen doen, deel kunnen nemen, gebruik kunnen maken van en mee kunnen praten. Het wordt vanzelfsprekend dat mensen met een beperking dezelfde rechten als mensen zonder een beperking.

Het SGO heeft besloten dit verdrag als basis te gaan gebruiken. Gestart is met het benoemen van de terreinen waarop de aandacht zich zal moeten gaan richten. Dat zijn er 9 geworden te weten participatie, inkoopbeleid, gelijke behandeling, inkomen/compensatie van kosten, toegang tot informatie, werk en onderwijs, wonen, mobiliteit en gezondheid.

De vervolgstap is dat per terrein uitgewerkt gaat worden wat we er precies onder verstaan, wat we er vanuit SGO mee willen bereiken en hoe we dat vervolgens willen realiseren. Omdat niet alles gelijktijdig kan is besloten in de eerste helft van 2019 vier onderwerpen te gaan uitwerken. Op grond van gezamenlijke inzichten zijn dat gelijke behandeling, wonen, toegang tot informatie en mobiliteit geworden. De overige onderwerpen volgen daarna tenzij ze eerder meegenomen kunnen worden in lopende zaken. In volgende bulletins zal informatie over de voortgang en resultaten gegeven worden.

Theo Bus