Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 zijn er weer Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Dit zijn twee verkiezingen. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen twee stempassen, één voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de Waterschap verkiezingen. Het is de bedoeling dat iedereen kan stemmen. De toegankelijkheid van stembureaus, de bejegening, de aanwezigheid van hulpmiddelen en ondersteuning en eenvoudige /duidelijke informatie moeten in orde zijn.

Waar gaan deze verkiezingen over?
Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kies je de leden van de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie).

Ook verkiezing leden Eerste Kamer
Deze verkiezingen hebben ook indirect invloed op de landelijke politiek. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de 75 leden voor de Eerste Kamer. De eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd.

Waar gaat de provincie over

Hieronder staan de belangrijkste thema’s die invloed hebben op toegankelijkheid en participatie:

  • Indeling van de ruimte: waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, hoe de (spoor)wegen lopen, waar een industriegebied of windmolens komen – Wonen
  • Natuur en milieu: natuurbeheer, milieu, vergunningverlening, toezicht en handhaving – Omgevingsvisie
  • Klimaat en energie: stimuleren en financieren van duurzame energie.
  • Openbaar vervoer: zorgen voor bus- en streekvervoer in de hele provincie – Mobiliteit
  • Aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden, bruggen en sluizen
  • Cultuur en monumentenzorg: het behoud en beschermen van erfgoed – Cultuur
  • Economie: een aantrekkelijke provincie zijn voor bedrijven, zorgen voor meer werkgelegenheid.
  • Toezicht op gemeenten en waterschappen, waaronder het goedkeuren van de gemeentelijke
    begrotingen.

Op de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO) staat een overzicht van alle thema’s .

Wat doet het waterschap?

Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water.
Zij houden zich bezig met:
Onderhoud van dijken en sluizen.
Zuiveren van het afvalwater.
Controleren de kwaliteit van ons zwemwater.
Natuurbeheer in en om het water.

Afspraken van de gemeente met alle stembureaus:
Medewerkers begeleiden op verzoek de kiezers naar het stemhokje. Ze ondersteunen op verzoek bij het stemmen.
Er hangen in elk stembureau grootletter formulieren, loeps en leesbrillen zijn aanwezig.
Zware toegangsdeuren worden standaard opengezet.
Er zijn vastgezette drempelovergangen.
Stemlocaties zijn goed vindbaar (vlaggen en bordjes).
De parkeermogelijkheden zijn op korte afstand, geen obstakels in looproute.
Geef je opmerkingen door aan Babs Wiebe van de gemeente Overbetuwe verkiezingen@overbetuwe.nl of de SGO, info@sgo-overbetuwe.nl

Lieke helpt weer op de stembureaus in Elst via de Stichting Prokkel

Ook bij de verkiezingen in 2023 zal Lieke Derksen te vinden zijn op een stembureau. Net als vorig jaar zal ze samen met Wilma, die bij de gemeente werkt, vrijwilliger op een stembureau zijn. Ze doen dit in Elst, in de gemeente Overbetuwe. Er start dit jaar nog een nieuw prokkelduo plus een welkomstteam!
Lieke en Wilma hoorden van het idee om stembureaus inclusiever te maken door mensen met en zonder (licht) verstandelijke beperking samen te laten werken als vrijwilliger. Lieke vond het super: “Ik vind de inclusieve stembureaus een mooi initiatief. Zelf vind ik het heel fijn om verbinding te hebben met waar ik woon. Ook leek het me leuk nieuwe mensen te ontmoeten, dus daarom wilde ik gekoppeld worden aan iemand die ik nog niet kende.”

Steffie maakt stemmen eenvoudiger

Eenvoudige uitleg en filmpjes voor mensen met een beperking, senioren, laaggeletterden, anderstaligen en andere kwetsbare mensen die anders niet gaan stemmen of ongeldig stemmen. Kijk voor uitleg op www.hoewerktstemmen.nl en www.kieskompas.steffie.nl