Afkortingen en begrippen


CAK ( Centraal Administratie kantoor):
 Voert taken uit voor de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij stellen bijvoorbeeld de eigen bijdrage vast en innen de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. (www.hetcak.nl)

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg):
beoordeelt of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz (Wet Langdurige Zorg)

ELV hoog of laag (Eerstelijnsverblijf):
Voor kortdurende opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis met zorg en opvang als je om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen. Bijvoorbeeld na een operatie. De huisarts stelt de indicatie.
ELV hoog: je ontvangt medische zorg door een specialist ouderengeneeskunde.
ELV laag: de medische zorg blijft de taak van jouw huisarts.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning):
Op basis van de Wmo moet de gemeente zorgen dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Ze zoeken naar de beste oplossing met iedere inwoner. Bijvoorbeeld door de inzet van huishoudelijke hulp of dagbesteding.

Wlz (Wet langdurige zorg):
Dit regelt het Zorgkantoor. De Wlz is voor mensen die hele intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld bij mensen met gevorderde dementie of met een ernstige lichamelijke, verstandelijk of zintuigelijke beperking.

ZIN (Zorgtrajectbegeleiding) en PGB (persoonsgebonden budget):
nadat er is vastgesteld welke zorg nodig is, kun je kiezen voor ZIN of PGB.
ZIN: De betalende instantie* bepaalt welke organisatie de zorg of de voorziening levert. Er is dus minder keus, maar ook minder regelwerk en administratie. (*Bijv. gemeente of zorgverzekering)
PGB: Je koopt de zorg zelf in. Meer keuze, ook meer regel- en administratietaken.

ZTB (Zorgtrajectbegeleider):
ook wel casemanager dementie. Deze coördineert de zorg rondom mensen met dementie van niet pluis gevoel tot opname. En ondersteunt ook de mantelzorger. De ZTB-er is meestal aangesloten bij een zorgorganisatie.

Zvw (Zorgverzekeringswet):
In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering met tenminste een basisverzekering. Daarna kun je kiezen voor een aanvullende verzekering. De overheid bepaalt welke zorg er vanuit de basisverzekering wordt betaald. Elke jaar vind je op www.mantelzorg.nl wat er in de aanvullende verzekering wordt meegenomen voor de mantelzorger.