Van de bestuurstafel december 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn deze zomer de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Als SGO hebben we te doen met nieuwe gezichten dus werd het tijd voor een nadere kennismaking. We hebben achtereenvolgens gesproken met de wethouders Chantal Teunissen, Wijnte Hol en René Post. Het waren fijne gesprekken waarbij we ons erg welkom voelden. Naast het wederzijds voorstellen zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd.

Chantal is vanwege haar aandachtsgebieden waaronder WMO, volksgezondheid en Sociaal Domein ons eerste aanspreekpunt en er zal dan ook vanuit SGO regelmatig overleg met haar gaan plaatsvinden. Chantal vindt netwerken, preventie en woonzorgvisie ontzettend belangrijke onderwerpen. In dat kader wil ze aan de slag met de vraag: “Hoe wil je in Overbetuwe oud worden”. Bij alle punten wil ze SGO nadrukkelijk betrekken.

Wijnte heeft in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en infrastructuur, doelgroepenvervoer, openbare ruimte en sport, onderwerpen die ook bij SGO regelmatig op de agenda staan en waarin we als SGO ervaren hebben door de gemeente regelmatig betrokken te worden. Wijnte onderstreept het belang hiervan. Helaas signaleren we dat door ons gesignaleerde problemen in verkeerssituaties/toegankelijkheid maar mondjesmaat worden opgepakt. Oorzaak ligt aldus Wijnte bij personele tekorten die ontstaan door grote klussen die op de gemeente afkomen zoals het onlangs geopende vluchtelingencentrum. Wijnte heeft toegezegd met de verantwoordelijken voor verkeers-/toegankelijkheidsproblemen in gesprek te gaan.

René staat onder andere voor armoede en minimumbeleid, werk en inkomen, jeugdzorg en ook het sociaal domein samen met Chantal. Met Rene ontstond een levendige discussie over de inzet van ondersteuning bij het zoeken van betaald/onbetaald werk door mensen met een beperking. Heb je een uitkering van de gemeente dan wordt je daarin geholpen. Indien je een uitkering hebt zoals de Wajong van de UWV dan wordt je niet geholpen door de gemeente terwijl er vanuit de UWV niets voor je gedaan wordt. Raar omdat in het beleid staat dat de ondersteuning voor ALLE inwoners van Overbetuwe geldt. Vanwege de complexiteit is dit onderwerp niet makkelijk op te lossen. Het regionale mobiliteitsteam dat sinds corona bestaat biedt hierin misschien oplossingen omdat daarin onder andere samengewerkt wordt door gemeentes en UWV. Maar of dat blijft en in welke vorm is nog de vraag. Pluspunt voor ons is echter wel dat het nu goed op de agenda van de verantwoordelijke wethouder staat!

Tenslotte nog een belangrijk punt uit de laatste bestuursvergadering dat ik hier wil melden: SGO heeft zich altijd gericht op mensen met een fysieke beperking. Dat staat dan ook zo in de stichting statuten omschreven. Voor de mensen met psychische/verstandelijke problemen bestaan al gerichte belangenbehartigers was altijd de stellingname. We zien echter de afgelopen tijd een verschuiving plaatsvinden richting belangenbehartiging voor álle mensen met beperking.
We gaan hierin dan ook een aangepast, inclusief standpunt bepalen.

En: WE ZOEKEN EEN SECRETARIS VOOR HET BESTUUR: bel me even wanneer je belangstelling denkt te hebben! Theo Bus 0657802102