Energiecompensatie Overbetuwe


Kom ik voor (extra) energiecompensatie in aanmerking als ik:
Vanwege mijn beperking te maken heb met hoge noodzakelijke energiekosten;
Mijn inkomen boven de grens ligt die is gesteld voor de algemene energietoeslag (tot netto 130% van de bijstandsnorm).

Het antwoord hierop luidt:
Ja, iemand met hoge noodzakelijke energiekosten komt dan voor individuele bijzondere bijstand in aanmerking en kan hiervoor een aanvraag indienen.
Hoe wordt dit beoordeeld? Hiervoor is een richtlijn “Recht op bijzondere bijstand” die al sinds 2018 van kracht is. Gezien de noodzakelijke beoordeling door een medische deskundige zal een aanvraag wel enige tijd in beslag nemen. Onze consulenten in de uitvoering kunnen niet goed beoordelen in hoeverre iemands hogere energiekosten het gevolg zijn van een medische aandoening.

Energietoeslag aanvragen | Sociaal Team Overbetuwe
Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-.
Dit geld is bedoeld om (een deel van) de energiekosten te betalen. Kijk op de website STO voor uitleg.

Recht op bijzondere bijstand
Stookkosten behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Uitgangspunt is dat deze kosten uit het eigen inkomen voldaan dienen te worden. Bijzondere omstandigheden kunnen er echter voor zorgen dat een alleenstaande of een gezin extra stookkosten dient te maken. De noodzaak voor het maken van extra stookkosten moet vastgesteld worden door een door het college aan te wijzen medisch deskundige. Minstens 1 maal per 5 jaar moet een heronderzoek plaats vinden ten aanzien van de medische noodzaak voor het maken van extra stookkosten.

Hoogte van de bijzondere bijstand
De medisch adviseur dient in het advies aan te geven wat de meerkosten per maand zijn. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt – uiteraard rekening houdend met eventueel aanwezige draagkracht – aan de hand van genoemd advies vastgesteld.

Periodieke verhoging
Zolang de medische noodzaak voor het maken van extra stookkosten aanwezig is, wordt het bedrag van de bijzondere bijstand jaarlijks (in januari) verhoogd met het prijsindexcijfer.